Quan hệ cổ đông

Ngày đăng Tên tài liệu
28/12/2017 Công bố BB&NQ HĐQT vv tăng vốn cho công ty con Tải về
16/11/2017 Công bố BB&NQ HĐQT ngày 16/11/2017 vv thông qua giao dịch với công ty liên quan Tải về
19/10/2017 Công bố BB&NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Tải về
18/10/2017 CBTT thay đổi GCN ĐKDN lần thứ 16 & QĐ HĐQT bổ sung thông tin TTr ĐHĐCĐ bất thường 2017 Tải về
15/10/2017 Thông báo giao dịch CP phát hành thêm Tải về
12/10/2017 BB&NQ HĐQT ngày 12/10/2017 Tải về
06/10/2017 BBNQ HĐQT – 06/10/2017 Tải về
26/09/2017 CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
24/09/2017 CBTT NQ HĐQT – 25/09/2017 Tải về
06/09/2017 SHI – Thông báo về NDKCC chốt danh sách cổ đông Tải về
30/08/2017 CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016 Tải về
22/08/2017 Nghị quyết của HĐQT V/v thực hiện chi trả cổ tức 2016 Tải về
Ngày đăng Tên tài liệu
28/12/2017 Công bố BB&NQ HĐQT vv tăng vốn cho công ty con Tải về
16/11/2017 Công bố BB&NQ HĐQT ngày 16/11/2017 vv thông qua giao dịch với công ty liên quan Tải về
19/10/2017 Công bố BB&NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Tải về
18/10/2017 CBTT thay đổi GCN ĐKDN lần thứ 16 & QĐ HĐQT bổ sung thông tin TTr ĐHĐCĐ bất thường 2017 Tải về
15/10/2017 Thông báo giao dịch CP phát hành thêm Tải về
12/10/2017 BB&NQ HĐQT ngày 12/10/2017 Tải về
06/10/2017 BBNQ HĐQT – 06/10/2017 Tải về
26/09/2017 CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
24/09/2017 CBTT NQ HĐQT – 25/09/2017 Tải về
06/09/2017 SHI – Thông báo về NDKCC chốt danh sách cổ đông Tải về
30/08/2017 CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016 Tải về
22/08/2017 Nghị quyết của HĐQT V/v thực hiện chi trả cổ tức 2016 Tải về